Föreläsning/workshops

 

 

 

"Det här borde alla mina kolleger höra!" 

 MOTIVATION FÖR LÄRANDE - en fråga om mindset ...?

 • VAD händer i Dwecks forskning om mindset?
 • Mindset - en hanteringsstrategi - inte en etikett 
 • VARFÖR är vi i olika mindset? 
 • Hur och på vilket sätt kan feedback ges - och tas emot?
 • Strategier för att ge processberöm mer än personberöm 
 • HUR kan vi arbeta med mindset? Möjligheter och missförstånd!
 • Hjärnans plasticitet - en inlärningsrevolution i sig 
 • Likheter och skillnader mellan MINDSET och GRIT (Duckworth)?
 • Viktiga motivationsbegrepp (self-efficacy, collective self-efficacy, inre och yttre motivation)
 • Det "Floppade klassrummet" - strategier och "minds-on"-verktyg för att skapa en miljö där vi värderar och utnyttjar misstag för att nå framsteg 
 • Hur och på vilket sätt ska feedback ges? Och hur kan feedback tas emot? 

 

MEDVETET LÄRANDE - meningen med metakognition

 • Vad innebär begreppet metakognition?
 • Varför är det viktigt?
 • Hur kan du arbeta med det? Att kunna "föra och köra sin egen hjärna".
 • Olika tankesätt och strategier för Medvetet Lärande
 • Verktygslåda med "metakognitiva självfrågor"                                                

             

              BRYTA TANKEMÖNSTER - kreativa tankeverktyg

 • Från genier och entreprenörer till kreativitet 3.0 - en attityd
 • Lateralt tänkande med Kreativa tankeverktyg ( de Bonos "Six Thinking Hats", de "fyra tankesätten" m fl) 
 • Metakognitiva tankeverktyg (PMI m fl)
 • Tankefällor i form av  "tankebrus" (bias, förutfattade meningar)   Minds-on-verktyg för att provocera och reflektera
 • Erfarenheter av kreativa och metakognitiva tankeverktyg. Hur?  När?  Till vad?

"Mycket kompetent föreläsare med mycket väl förankring i skolvärlden. Underhållande, informativt och konkret"  (Utvärdering fortbildning 2017) 

Kortare inspirationsföreläsningar/fortbildningsdagar: Keynote/halvdagar/heldagar. I större grupper förmedlas innehållet genom en blandning av föreläsning och direkta övningar enskilt/grupp. 

Projektuppdrag: Målet är att du efter varje workshop har med dig 1-2 verktyg du direkt ska använda i din egen verksamhet. Vid nästa workshopspass startar tillfället med reflektioner och utvärdering av eget användande.

Alla presentationer/workshops har sin grund i mina över 30 år som lärare inklusive de senaste tio årens arbete med utveckling av undervisning och skolkultur. Jag refererar till aktuell forskning och ger konkreta undervisningstips. Uppdragens innehåll skapas tillsammans med dig som beställer eller enligt nedanstående teman.